ZGŁOŚ AWARIĘ

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda procedura zawarcia umowy?

Zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Jeśli nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi procedurami lub została kupiona/wynajęta nieruchomość już przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Do zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków niezbędne są następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków (formularz nr 2),
 • protokół o stanie wodomierzy w przypadku zmiany odbiorcy usług – załącznik do wniosku o zawarcie umowy (formularz nr 4),
 • oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (formularz nr 15).

Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą konieczny jest dodatkowo:

 • wypis z ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis KRS,
 • nr NIP, nr Regon.

Najważniejsze zasady zawierania umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków reguluje Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późn. zmianami, która m.in. stanowi, że:

 • dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków do odbiorcy odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.
 • przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zawarcia umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 • umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki.
 • pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy jest nielegalny i uprawnia przedsiębiorstwo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 • przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeśli przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.
 • kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.
 • kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze  ograniczenia wolności albo grzywny do 10000,00zł.

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

I.   Warunki przyłączenia do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 • Należy pobrać w BOK lub ze strony internetowej wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wod-kan.
 • Wypełniony wniosek złożyć w BOK pok. nr 1 wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
  • prywatni:
   • oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (formularz nr 15).
   • szkic poglądowy z naniesioną lokalizacją inwestycji i propozycją przyłączy naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,
  • firmy – dodatkowo:
   • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 • Odebrać wykonane warunki przyłączenia. ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. informuje, że wydanie warunków przyłączenia może nastąpić do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

II.   Projekt przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego i wykonawstwo.

 1. Rozwiązanie pierwsze w przypadku wykonawstwa przez ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.:
 • dokonać uzgodnienia trasy przyłączy w Starostwie Powiatowym w Złotowie w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej,
 • zlecić wykonanie przyłącza Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w przypadku, którego nie jest wymagany projekt przyłącza, zgodnie z (U.2017.0.1332 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Art. 29a).

Do wykonania przyłączy konieczne jest posiadanie warunków przyłączenia oraz opinii ZUDP w Złotowie.

 1. Rozwiązanie drugie w przypadku wykonawstwa przez zewnętrzną firmę:
 • należy zlecić wykonanie projektu projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
 • dokonać uzgodnienia projektu przyłącza wod-kan w ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.,
 • dokonać uzgodnienia trasy przyłączy w Starostwie Powiatowym w Złotowie w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej,
 • należy zlecić wykonanie przyłączy wod-kan wykwalifikowanej firmie, a o terminie przystąpienia do wykonania i planowanym zakończeniu powiadomić ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. z min. 3 dniowym wyprzedzeniem w celu dokonania odbioru zanikowego przyłączy.

III.   Pobór wody i odprowadzanie ścieków.

 • W celu dopełnienia obowiązków należy niezwłocznie po wykonaniu przyłączy wod-kan zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu podpisania umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

IV.   Odbiór końcowy przyłączy wod-kan.

 • W celu uzyskania końcowego odbioru przyłączy wod-kan należy przedłożyć w BOK inwentaryzację geodezyjną graficzną i ilościową obiektu wraz z przyłączami.
 • Protokół odbioru końcowego podpisuje inwestor, wykonawca i przedstawiciel ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie.

Jak zamontować podlicznik?

Montaż wodomierza (podlicznika) – wody bezpowrotnie zużytej.

Informujemy, iż istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody do celów np. ogrodowych, mycia samochodu  pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości wody bezpowrotnie zużytej. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym licznikiem wody (podlicznikiem).

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:

 • należy zainstalować na instalacji wewnętrznej dodatkowy licznik jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej np. podlewanie ogrodu, mycie samochodu, inwentarz żywy itp.
 • wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na instalacji za wodomierzem głównym, a ujęcia za nim powinny znajdować się na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniach, które nie posiadają instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • wodomierz bezwzględnie musi być nowy i musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (5 lat),
 • wielkość i parametry wodomierza należy dobrać  odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza w porozumieniu z Zarządcą sieci,
 • wodomierz należy zamontować w poziomie zachowując odległości proste przed (5 średnic wodomierza) i za (3 średnice wodomierza),
 • dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny, zapewniając swobodne odczytywanie liczydła.

Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą, plombowaniem i ponowną legalizacją (co 5 lat), obciąża inwestora/właściciela nieruchomości.

Przykładowe wymagania instalacyjne

Wodomierz zalecany: średnica montażowa DN 15, przepływ nominalny 2,5m3

Przykładowe długości odcinków prostych dla wodomierza DN 15, L1= 75mm i L2=45mm.

Podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia. Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinien zapewnić odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania, które mogą być wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania.