ZGŁOŚ AWARIĘ

Postępowanie windykacyjne

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Przekroczenie terminu płatności uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.

W przypadku braku zapłaty za dwa pełne okresy rozliczeniowe Spółka wysyła do Odbiorcy wezwanie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (w ciągu 7 dni od daty odebrania wezwania).

Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona i ”odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty”( Art. 8 ust.1 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Spółka przystępuje do procedury skutkującej odcięciem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, zawiadamiając Wójta Gminy Złotów oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną w Złotowie.

Jeśli po 20 dniach od daty wysłania decyzji odbiorca nadal zalega z należnościami, Spółka przystępuje do odcięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.