ZGŁOŚ AWARIĘ

Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna.

Odbiorca usług ma prawo do złożenia reklamacji, dotyczących w szczególności:

  • ilości i jakości świadczonych usług,
  • wysokości opłat za usługi,
  • funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.

Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo.

Inne reklamacje Odbiorca może zgłaszać w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

Reklamacje w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
  • przesłać listem poleconym na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów

Sp. z o.o., ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,

  • lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zwik@zwikgz.pl.

 

Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczania należności wykazanych na fakturze.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W wypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od udokumentowanej daty wpływu.

Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.

Formularz reklamacyjny jest dostępny na stronie internetowej www.zwikgz.pl w zakładce Biuro obsługi klienta – Formularze (formularz nr 12).