ZGŁOŚ AWARIĘ

Procedura zawarcia umowy na dostarczanie wody
i odbiór ścieków

Zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Jeśli nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi procedurami lub została kupiona/wynajęta nieruchomość już przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Do zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków niezbędne są następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków (formularz nr 2),
 • protokół o stanie wodomierzy w przypadku zmiany odbiorcy usług – załącznik do wniosku o zawarcie umowy (formularz nr 4),
 • oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (formularz nr 15).

Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą konieczny jest dodatkowo:

 • wypis z ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis KRS,
 • nr NIP, nr Regon.

Najważniejsze zasady zawierania umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków reguluje Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późn. zmianami, która m.in. stanowi, że:

 • dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków do odbiorcy odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.
 • przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zawarcia umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 • umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki.
 • pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy jest nielegalny i uprawnia przedsiębiorstwo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 • przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeśli przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.
 • kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.
 • kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze  ograniczenia wolności albo grzywny do 10000,00zł.