ZGŁOŚ AWARIĘ

Przyłączenie do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

I.   Warunki przyłączenia do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 • Należy pobrać w BOK lub ze strony internetowej wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wod-kan.
 • Wypełniony wniosek złożyć w BOK pok. nr 1 wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
  • prywatni:
   • oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (formularz nr 15).
   • szkic poglądowy z naniesioną lokalizacją inwestycji i propozycją przyłączy naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,
  • firmy – dodatkowo:
   • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 • Odebrać wykonane warunki przyłączenia. ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. informuje, że wydanie warunków przyłączenia może nastąpić do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

II.   Projekt przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego i wykonawstwo.

 1. Rozwiązanie pierwsze w przypadku wykonawstwa przez ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.:
 • dokonać uzgodnienia trasy przyłączy w Starostwie Powiatowym w Złotowie w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej,
 • zlecić wykonanie przyłącza Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w przypadku, którego nie jest wymagany projekt przyłącza, zgodnie z (U.2017.0.1332 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Art. 29a).

Do wykonania przyłączy konieczne jest posiadanie warunków przyłączenia oraz opinii ZUDP w Złotowie.

 1. Rozwiązanie drugie w przypadku wykonawstwa przez zewnętrzną firmę:
 • należy zlecić wykonanie projektu projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
 • dokonać uzgodnienia projektu przyłącza wod-kan w ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.,
 • dokonać uzgodnienia trasy przyłączy w Starostwie Powiatowym w Złotowie w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej,
 • należy zlecić wykonanie przyłączy wod-kan wykwalifikowanej firmie, a o terminie przystąpienia do wykonania i planowanym zakończeniu powiadomić ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. z min. 3 dniowym wyprzedzeniem w celu dokonania odbioru zanikowego przyłączy.

III.   Pobór wody i odprowadzanie ścieków.

 • W celu dopełnienia obowiązków należy niezwłocznie po wykonaniu przyłączy wod-kan zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu podpisania umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

IV.   Odbiór końcowy przyłączy wod-kan.

 • W celu uzyskania końcowego odbioru przyłączy wod-kan należy przedłożyć w BOK inwentaryzację geodezyjną graficzną i ilościową obiektu wraz z przyłączami.
 • Protokół odbioru końcowego podpisuje inwestor, wykonawca i przedstawiciel ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie.