ZGŁOŚ AWARIĘ

RODO

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GMINY ZŁOTÓW SP. Z O. O.

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. (dalej ZWiKGZ lub administrator), z siedzibą przy ulicy Leśnej 7, 77-400 Złotów. Oznacza to, że ZWiKGZ odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej ZWiKGZ  przetwarza Państwa dane osobowe?

ZWiKGZ przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c), w tym w szczególności do:

– wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

– wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,

– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,

– wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,

  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f). Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

– przekazywanie danych spółkom zależnym ZWiKGZ do wewnętrznych celów administracyjnych,

– realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,

– ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń, lub praw związanych z wykonywaniem umowy,

  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

Czy przetwarzanie danych jest konieczne?

Tak. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla zawarcia i wykonywania umowy.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest ZWiKGZ oraz są lub mogą nimi zostać: spółki zależne ZWiKGZ, podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

ZWiKGZ będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych.

Kontakt

Nasze dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o.

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

tel. 67 265 11 00

e-mail: zwik@zwikgz.pl