ZGŁOŚ AWARIĘ

Rozstrzyganie spraw spornych

Sposoby rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o.

W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, strona może wnioskować o rozstrzygnięcie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy, które będzie następowało w drodze decyzji, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650).

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.