ZGŁOŚ AWARIĘ

Wstrzymanie dostarczania wody

WSTRZYMANIE DOSTARCZANIA WODY LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z POWODU ZADŁUŻENIA

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

  1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
  2. odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania wezwania w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
  3. jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
  4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków- brak zawartej umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższych przyczyn Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczego punktu poboru wody Spółka zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i wznowieniem świadczenia usługi.