ZGŁOŚ AWARIĘ

Oferty pracy

 


OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko:

Elektryk- Konserwator

1) Wymagania kwalifikacyjne:

  1. niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe (mile widziane elektryczne),

– posiadanie prawa jazdy kat. B,

– mile widziane uprawnienia SEP do 1kV.

  • dodatkowe:

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

– sumienność,

– dyspozycyjność,

– umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, dokładność, rzetelność, systematyczność, dobra organizacja pracy.

2) Zadania wykonywane na stanowisku:

– obsługa, konserwacja, remonty urządzeń, instalacji elektrycznych do 1kV, aparatury kontrolno-pomiarowej stacji uzdatniania wody, sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni, przepompowni ścieków,

– wykonywanie drobnych nowych instalacji wynikających z potrzeb spółki,

– realizacja prac związanych z eksploatacją sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,

– realizacja prac związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, przyłączy wod-kan,

– utrzymanie w stałej sprawności powierzonego sprzętu i narzędzi,

– różne prace gospodarcze.

3) warunki pracy:

– umowa o pracę na pełen etat,

– praca jednozmianowa,

– praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

4) Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,

– list motywacyjny,

– dokumenty potwierdzające wykształcenie,

– kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., ul. Leśna 7, 77-400 Złotów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: elektryk- konserwator.

Oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

Część informacyjna: zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów sp. z o. o.,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zwik@zwikgz.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.